Triển vọng ngành xây dựng: Vì đâu doanh nghiệp nhà nước lạc quan hơn các khu vực còn lại?

28/07/2018 - 06:53

Tổng Cục Thống kê vừa công bố kết quả điều tra xu hướng sản xuất kinh doanh ngành xây dựng quý II và quý III/2018 với mẫu khảo sát trên 5.300 doanh nghiệp, ở 63 tỉnh thành phố. Tỷ lệ doanh nghiệp trả lời đạt gần 90%.

Doanh nghiệp nhà nước đánh giá tình hình kinh doanh khả quan hơn
Kết quả khảo sát cho thấy, về tình hình sản xuất kinh doanh quý II/2018 so với quý I/2018 có 24,2% doanh nghiệp đánh giá thuận lợi hơn và 36,4% doanh nghiệp đánh giá ổn định; có 38,6% doanh nghiệp cho rằng sản xuất kinh doanh khó khăn hơn.
Dự báo quý III/2018 so với quý II/2018 có 22,6% doanh nghiệp đánh giá thuận lợi hơn và 34,7% doanh nghiệp ổn định; có 39,6% doanh nghiệp nhận định tình hình khó khăn hơn.
Điểm đặc biệt rằng, khu vực doanh nghiệp nhà nước đánh giá tình hình khả quan hơn khi quý II/2018 có 53,1% doanh nghiệp nhận định tình hình sản xuất kinh doanh thuận lợi hơn và giữ ổn định so với quý I/2018 (20,4% thuận lợi hơn và 32,7% ổn định); dự báo quý III/2018 so với quý II/2018 tỷ lệ này là 60,2%, cao hơn mức bình quân chung toàn ngành.
Các khu vực còn lại không lạc quan như khu vực doanh nghiệp qhà nước khi tỷ lệ này giảm từ 61,1% quý II/2018 xuống 57,4% quý III/2018 ở khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước và từ 57,7% xuống 56,1% khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (Khu vực doanh nghiệp FDI).
Chi phí hoạt động cao và chi phí nguyên vật liệu tăng ở DNNN
Về chi phí hoạt động xây dựng, đánh giá tổng chi phí trên một đơn vị sản phẩm trong quý II/2018 so với quý I/2018 có 29% doanh nghiệp ổn định và 17,3% doanh nghiệp dự báo giảm; có 53,7% doanh nghiệp đánh giá tổng chi phí sản xuất tăng.
Dự báo tổng chi phí hoạt động xây dựng quý III/2018 khả quan hơn khi có 48,6% doanh nghiệp dự báo giữ ổn định và giảm so với quý II/2018, trong đó có 51,4% doanh nghiệp đánh giá tổng chi phí sản xuất tăng.
Xét theo khu vực, 54,6% doanh nghiệp thuộc khu vực FDI dự báo tổng chi phí giữ ổn định và giảm trong quý III/2018; khu vực ngoài nhà nước với 31,4% doanh nghiệp giữ ổn định và 16,9% doanh nghiệp giảm; khu vực doanh nghiệp nhà nước là 24,5% doanh nghiệp giữ ổn định và 11,2% doanh nghiệp dự báo giảm.
Về chi phí nguyên vật liệu, trong quý II/2018, chi phí nguyên, vật liệu xây dựng trên một đơn vị sản phẩm trong tổng chi phí chiếm tỷ trọng cao nhất với 48,4%. Tuy nhiên, đối với khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước tỷ lệ này là 50,2%; khu vực doanh nghiệp Nhà nước là 42,2%; khu vực doanh nghiệp FDI là 35,8%.
Nhận định chi phí nguyên, vật liệu xây dựng trên một đơn vị sản phẩm quý II/2018 so với quý I/2018 có 29,9% doanh nghiệp cho rằng ổn định và 16,7% doanh nghiệp cho rằng giảm. Trong đó, khu vực doanh nghiệp FDI với 61,8% doanh nghiệp cho rằng chi phí nguyên liệu, vật liệu trên một đơn vị sản phẩm giữ ổn định hoặc giảm; tỷ lệ này của khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước là 45,2%; khu vực doanh nghiệp Nhà nước có tỷ lệ thấp nhất là 38,8%.
Dự báo chi phí nguyên, vật liệu trên một đơn vị sản phẩm quý III/2018 so với quý II/2018 khả quan hơn với 32,4% doanh nghiệp nhận định chi phí ổn định và 16,4% giảm; tỷ lệ doanh nghiệp tăng chi phí nguyên, vật liệu xây dựng là 51,2%. Trong đó, dự báo chi phí nguyên vật liệu quý III ổn định và giảm ở khu vực doanh nghiệp FDI là 57,5%; khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước là 48,2%; khu vực doanh nghiệp nhà nước là 37,8%.

Bình luận của bạn


0919 969 179